Casemanager

Een casemanager begeleidt het verzuim- en re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de werknemer. Zij/hij geeft advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen. Grote werkgevers hebben vaak een of meer casemanagers in dienst. Kleinere werkgevers huren ze vaak in, meestal via een arbodienst of uitvoerder sociale zekerheid.

Cruciale rol in verzuimproces

Een casemanager speelt een belangrijke rol binnen het verzuimproces. Als een werknemer langdurig ziek wordt, moeten werkgever en werknemer er alles aan doen de werknemer zo snel mogelijk duurzaam te re-integreren. Dat is geen vrijblijvend proces. Er moet voldaan worden aan allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen op welk moment moeten worden gezet. Zo moet er op tijd een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts, moeten werkgever en werknemer een plan van aanpak maken en zo nodig bijstellen enzovoorts. De ondersteuning van een casemanager is hierin cruciaal.

Kwaliteitsgarantie via beroepsregisters

RecruitmentFIX vindt het belangrijk dat de casemanagers waarmee zij werkt zijn opgenomen in het register van de beroepsvereniging Register Specialistisch Casemanagement (RSC) of de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC).

Opleidingen, specialisaties en titels

Daarnaast is het belangrijk dat er diverse soorten casemanagers zijn, die op grond van hun opleiding en specialisatie uiteenlopende titels voeren. We onderscheiden:

  • Casemanager Taakdelegatie (CMTD) 
  • Casemanager inzetbaarheid
  • Casemanager Regie op Verzuim (CROV / ROV)
  • Register Casemanager (RCM)
  • Register Casemanager Corporate (RCCM / RCMC)
  • Casemanager met specialisme

Casemanager Taakdelegatie (CMTD) 

Omdat er een fors tekort is aan bedrijfsartsen, is een nieuw soort casemanager in opkomst: de casemanager taakdelegatie (CMTD). Deze professional werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts en mag, onder strikte voorwaarden, meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Is er met spoed een afspraak bij de bedrijfsarts nodig? De arts kan vervolgens beslissen over verdere stappen binnen de re-integratie en blijft zo eindverantwoordelijk. De casemanager taakdelegatie ontlast de bedrijfsarts, zodat deze meer tijd heeft voor zijn kerntaken.

Casemanager inzetbaarheid

De casemanager inzetbaarheid voert namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Deze professional zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd worden gezet en verzorgt het contact tussen de werknemer, de bedrijfsarts en de werkgever. Zij/hij mag daarbij niet weten wat er medisch aan de hand is. Dat is ook niet nodig, want voor het re-integreren van de werknemer is het vooral belangrijk te weten wat de werknemer nog wél kan. Dat bepaalt de bedrijfsarts en zij/hij koppelt dat terug aan de casemanager. De casemanager kan het advies van de bedrijfsarts dan weer vertalen in concrete plannen voor de re-integratie. De casemanager ondersteunt de werkgever en de werknemer bij alle stappen in het proces. Zij/hij kan uitleggen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn en hierin adviseren. 

Het doel is om zo snel mogelijk, uiteraard binnen de mogelijkheden, de medewerker weer te laten re-integreren. Dit leidt tot een beperking van de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Casemanager Regie op Verzuim (CROV / ROV)

De solide basis voor elke casemanager wordt gevormd door de opleiding Regie Op Verzuim (ROV). De casemanager met de titel (C)ROV is een HBO-opgeleide professional die in zijn of haar dagelijkse praktijk veelal bezig is met de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers en hun leidinggevenden. Dat kan zijn als casemanager voor bijvoorbeeld een arbodienst of een casemanagementbureau. Maar eveneens als professional op het gebied van HRM die zich binnen een organisatie gespecialiseerd heeft in sociale zekerheid in het algemeen, en verzuimbegeleiding in het bijzonder. 

Op grond van zijn of haar kennis en vaardigheden is deze casemanager in staat werknemers, werkgevers en leidinggevenden bij te staan en te adviseren in reguliere verzuimdossiers gedurende de WIA-wachttijd. Van de casemanager ROV mag verwacht en gesteld worden dat deze 75% van de verzuimdossiers adequaat kan begeleiden. Deze casemanager is meestal in loondienst.

De (C)ROV’er weet als geen ander hoe zij/hij verzuim- of arbeidsongeschiktheid trajecten moet begeleiden. Het is het doel van de casemanager om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werkt zij/hij aan een passende oplossing. De (C)ROV’er houdt hierbij rekening met ieders belangen en werkt uiteraard binnen de wettelijke kaders. 

Register Casemanager (RCM)

Het vervolg op ROV is de Post Bachelor Register Casemanager (RCM). Wie deze opleiding met succes heeft afgerond, is een gespecialiseerde casemanager. Hij/zij kan niet alleen de reguliere verzuimdossiers begeleiden, maar ook een doorslaggevende rol spelen in bovengemiddeld complexe dossiers. Dossiers die specifiekere kennis en/of inzicht vergen van sociale zekerheid of bijvoorbeeld verzekeringen. Deze casemanager mag in staat geacht worden 95% van alle dossiers adequaat te begeleiden. 

De RCM heeft ervaring met ingewikkelde dossiers met een lange geschiedenis. Op grond van het specialistisch karakter komt het veelvuldig voor dat deze casemanager een zelfstandig professional is.

Register Casemanager Corporate (RCCM / RCMC)

Wie de Post Bachelor Register Casemanager Corporate (RCCM / RCMC) tot een goed einde brengt, is een casemanager die enerzijds naast reguliere en complexe dossiers ook unieke dossiers tot een goed resultaat kan brengen. Hiermee mag hij/zij in staat worden geacht 100% van alle dossiers adequaat te begeleiden. Daarnaast is deze casemanager de sparringpartner en adviseur van de werkgever. Een specialist op het gebied van sociale zekerheid, arbodienstverlening, risk management en verzekeringen. Een professional die als staffunctionaris fungeert binnen met name grotere organisaties, of zich als zelfstandig professional manifesteert en een positie verwerft zoals bijvoorbeeld ook arbeidsrechtjuristen, fiscalisten en registeraccountants dat doen.

Casemanager met specialisme

Er zijn casemanagers die zich specifiek en alleen met de flexgroep bezighouden. Zij voeren de regie op de Ziektewet en noemen zich casemanager Regie op Ziektewet (ROZ).

De HBO-opleiding Regie Op Werkvermogen (ROW) is bedoeld voor de professional die kennis wil hebben van sociale zekerheid en wil beschikken over de juiste vaardigheden en het juiste inzicht om vervolgens werkgevers te adviseren en werknemers persoonlijk te begeleiden ten aanzien van succesvolle re-integratie binnen of buiten de eigen organisatie. De professional die de titel ROW voert is met name een casemanager, re-integratiecoach of jobcoach die werknemers in spoor 2 begeleidt. Bij dit soort trajecten is het doel om de werknemer onder te brengen bij een nieuwe werkgever. De casemanager ROW kan in loondienst zijn van een re-integratiebureau, maar ook optreden als zelfstandig professional die wordt ingehuurd door werkgevers of die als freelancer wordt ingezet door (landelijk opererende) re-integratiebureaus.

Casemanager