Algemene Voorwaarden recruitmentFIX

1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.

Opdrachtnemer: recruitmentFIX die de opdracht aanvaardt. recruitmentFIX is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt vanuit een onafhankelijke positie, organisaties te adviseren en te begeleiden op beleids- en dossierniveau bij het reduceren van schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Bij de uitoefening kan recruitmentFIX zich laten bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Alle opdrachten van opdrachtgever beschouwt opdrachtnemer als uitsluitend aan haar gegeven. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Knowhow: Vertrouwelijke kennis ter zake van diverse bedrijfsgegevens, een en ander in de ruimste zin des woords en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen, procedures, richtlijnen, methodieken en software en andere documenten, waarin deze kennis is of zal worden belichaamd.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door c.q. via opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer en/ of op de eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

2.4 Eveneens zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

2.5 Indien opdrachtnemer schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.

2.6 Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

3. OFFERTE EN AANBIEDING
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij in de offerte daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3.2 Offertes zijn slechts geldig gedurende veertien dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Zolang een offerte van opdrachtnemer nog niet tot een concrete opdracht heeft geleid, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

3.3 Indien een offerte, contract, overeenkomst dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door opdrachtnemer wordt opgestuurd aan opdrachtgever en de opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtgever door betaling van het honorarium aan opdrachtnemer de inhoud van dit document en deze Algemene
Voorwaarden.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle opgegeven prijzen exclusief verzendkosten, administratiekosten, kosten van in te schakelen derde(n), verschotten en omzetbelasting (btw).

4. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

4.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

6. UITVOERING OPDRACHT
6.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Zij neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar mag worden verwacht.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te
laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.

6.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever, die niet vallen onder de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever zijn verricht tegen het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

6.4 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

7. INTELECTUELE EIGENDOM EN KNOWHOW
7.1 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7.2 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, zonder dat opdrachtnemer daartoe aan opdrachtgever voor het gebruik daarvan enige vergoeding is verschuldigd.

8. OVERMACHT
8.1 Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge overmacht, zoals maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

8.2 Onder overmacht zijdens opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan opdrachtnemer van bij derden bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in de onderneming van opdrachtnemer, brand, waterschade, het niet naar behoren functioneren van gebruikte telecommunicatievoorzieningen, virusinfecties in gebruikte software van opdrachtnemer of opdrachtgever of een wederpartij of enig ander alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van opdrachtnemer – onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

8.3 Opdrachtnemer heeft te harer keuze het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel nadat een periode van 30 dagen is verstreken en de verplichtingen als gevolg van de  situatie van overmacht nog steeds niet kunnen worden nagekomen zonder gehouden te zijn de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

9. HONORARIUM
9.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend per uur of traject/project met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, mits in de offerte anders vermeld.

9.2 Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derde(n), wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting (btw) door opdrachtnemer aan opdrachtgever gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van opgedragen werkzaamheden, dat ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

9.3 Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

9.4 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor het door hem gehanteerde tarief en de door hem gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het tarief en/of voormelde reiskostenvergoeding. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is opdrachtnemer bevoegd, ingeval van een doorlopende opdracht met opdrachtgever het honorarium dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat al bekende toekomstige
prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst moeten worden gemeld.

10. BETALING
10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd over het openstaand bedrag van de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,00.

10.4 Voor het geval dat opdrachtnemer haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele
proceskostenveroordeling van opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 Opdrachtnemer heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten jegens opdrachtgever en jegens schuldeisers van opdrachtgever, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

11. KLACHTEN/RECLAME
11.1 Een klacht of reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Een klacht of reclame als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.3 Indien de klacht of reclame door opdrachtnemer gegrond wordt verklaard heeft opdrachtnemer het recht te zijner keuze hetzij de werkzaamheden waarop de reclame of klacht betrekking heeft opnieuw uit te voeren of te herstellen, hetzij het factuurbedrag geheel dan wel gedeeltelijk te restitueren.

11.4 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. uitgevoerde, alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door opdrachtnemer in behandeling genomen.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Opdrachtnemer is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens opdrachtgever; schade als gevolg van fouten in de door haar geraadpleegde wet- en regelgeving en/ of vakliteratuur; schade als gevolg van gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail; beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

12.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen of zijn betrokken.

12.5 Iedere aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt na afloop van één jaar nadat de schriftelijke melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

12.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.7 Het recht van opdrachtgever om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden is uitgesloten.

13. OPZEGGING
13.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de redelijkheid zich tegen een dergelijke termijn verzet.

13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld middels aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

13.3 Opzegging ontslaat opdrachtgever niet van haar (betaling-) verplichtingen jegens opdrachtnemer.

14. OPSCHORTINGSRECHT
14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, waaronder de afgifte van (schriftelijke) bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn voldaan.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

15. PERSOONSGEGEVENS
15.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

15.2 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van haar persoonsgegevens.

16. TERMIJNEN
De overeengekomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, gelden steeds bij benadering en worden niet geacht fataal te zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17. VRIJWARING EN VERREKENING
17.1 Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig te vrijwaren en hem alles te vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van
een met toestemming van de opdrachtgever gesloten vaststellingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

17.2 Eventueel door de opdrachtgever ingediende tegenvorderingen welke door opdrachtnemer worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

18. ONTBINDING DOOR OPDRACHTNEMER
Indien de opdrachtgever:
18.1 in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, of;

18.2 overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld, of;

18.3 enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, of;

18.4 overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door en schriftelijke
verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade, opdrachtnemer is alsdan niet gehouden om daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de plaats van vestiging van opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden